Verslag jaarvergadering

1. Opening / welkomstwoord
Voorzitter Antoon Nooijen opent de vergadering, en heet iedereen van harte welkom. Hij is blij met de grote opkomst op deze algemene Ledenvergadering van vanavond: er zijn ruim 40 leden aanwezig. Er zijn afmeldingen ontvangen van 8 leden.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken; wel een aantal afmeldingen en vragen van leden.
Mededelingen:
• Antoon deelt mede dat in de afgelopen corona-periode ons lid Huub Giesen is overleden. Ook zijn er 4 oud-leden overleden: Jo van den Boom, Bernadette Looyen, Riet van Vijfeijken en Riek Kuijpers. Met 1 minuut stilte worden deze overledenen herdacht.
• Vorig seizoen was een merkwaardig seizoen vanwege de lange periode dat er vanwege corona niet gebridged kon worden namelijk van 10 november 2021 tot half maart 2022.
• André meldt dat we als vereniging in dit voorjaar lid zijn geworden van de Kamer van Koophandel. Dit was noodzakelijk vanwege onze op naam van de vereniging staande bankrekening bij ING-bank. Automatisch zijn we nu als vereniging ook “lid geworden” van de Belastingdienst. Voor het doen van BTW-aangiften hebben we inmiddels vrijstelling gekregen. Al met al een toename van administratieve verplichtingen.
• De lange corona-stop was niet alleen een probleem voor de leden van onze vereniging, maar vooral ook voor de horeca (voor De Tapperij dus). Dit is een van de redenen waarom er afgelopen seizoen voor het eerst huur in rekening is gebracht.
• Competitieschema 2022 / 2023
Spreekt voor zich.
3. Notulen vorige jaarvergadering van1 september 2021
Deze notulen worden zonder opmerkingen door de vergadering goedgekeurd.
4. Ledenbestand
Het huidige ledental bedraagt 64 leden. Afgelopen jaar zijn, zoals eerder gemeld 5 leden / oud-leden overleden. Er zijn 17 leden gestopt met bridgen; voornamelijk om gezondheidsredenen. Op de nieuwe ledenlijst kunnen nu ook 06-nummers worden opgenomen. Op de balie ligt een actuele ledenlijst waarop na deze vergadering 06-nummers kunnen worden ingevuld.
5. Jaarverslag 2021/2022
Jaarverslag van de secretaris is aan de leden verzonden. André geeft een korte samenvatting. Met dank werd dit verslag verder goedgekeurd.
6. Financieel verslag 2020/2021
Ook dit financieel verslag hebben de leden als bijlage bij de uitnodiging ontvangen. Wordt door Antoinnette toegelicht. Heruit blijkt dat we ruim EUR 400 hebben overgehouden; in totaal bedraagt de reserve nu ruim EUR 2.500. Aan huur hebben we EUR 1.400 betaald aan De Tapperij. Door Wilma van Duppen wordt geconstateerd dat er in het verslag wordt
gesproken over een RABO-rekening… Foutje…. We hebben een bankrekening bij ING.
Verslag wordt goedgekeurd
7. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie (Helma Goyen en Mia Smits) heeft de financiële administratie gecontroleerd. Er wordt gemeld dat de administratie er prima uitziet. Omdat we al langer geen contant geld meer “in kas” hebben (alles gaat via de bank) hebben we in
feite dus een bankcontrolecommissie.
8. Benoeming kascontrolecommissie.
Mia Smits en Wilma van Duppen worden bereid gevonden om komend seizoen de administratie te controleren.
9. Begroting 2022/2023
Begroting voor komend seizoen wordt door Antoinnette toegelicht. Met een voorgestelde nieuwe jaarlijkse contributie van EUR 40 per lid denken we voldoende middelen te hebben voor komend seizoen. We denken dan nog altijd ruim EUR 2.000 als reserve over te kunnen
houden. Dit bedrag wordt door het bestuur ruim voldoende geacht.
Begroting wordt goedgekeurd.
10. Vaststelling contributie seizoen 2022/2023
Zie ook agendapunt 9. Het voorstel van het bestuur, om de contributie voor het verenigingsjaar 2022/2023 vast te stellen op € 40,00 wordt aangenomen. Aan de leden wordt verzocht dit bedrag binnenkort over te maken en hierbij ook de voornaam te vermelden.
11. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn bestuurslid Jan van den Eijnde en secretaris André de Koning. Onder applaus worden Jan en André voor de periode van 3 jaar herkozen. Dan wordt er afscheid genomen van Antoinnette Jacobs. Na een periode van 10 jaar vond
Antoinnette het tijd om het penningmeesterschap over te dragen. Antoon bedankte haar voor de voor onze club verrichte werkzaamheden. Greet Renders overhandigde Antoinnette
een mooie bos bloemen en een cadeaubon.
Door Antoon wordt een beroep gedaan op de leden om zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie of voor een andere ondersteunende functie. De ontstane vacature van penningmeester zal voorlopig binnen het bestuur (moeten) worden opgelost.
12. Dankbetuiging aan onze vrijwilligers.
Alle vrijwilligers werden door de voorzitter bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar. Dankzij deze vrijwilligers verlopen onze bridge avonden gezellig en vooral ook soepel door de zeer goede voorbereiding en organisatie. Onderstaande vrijwilligers worden achtereenvolgens door de voorzitter genoemd en verrast met een mooi boeket bloemen of
een andere attentie:
• Kitty werd bedankt voor de correcte verzorging van onze locatie bij de bridgemiddagen en -avonden;
• Thera de Koning voor de wekelijkse voorbereiding van de wedstrijden op woensdagavond en de verwerking van de allerlaatste wijzigingen bij afmelden;
• Ton Jacobs voor de wedstrijdleiding, de bediening van de computer en verzorging van de uitslagen
• Annie van der Aa voor de wedstrijdleiding op dinsdagmiddag en de verzorging van de materialen.
• Mia Smits voor de voorbereiding van de wedstrijden op dinsdagmiddag, de bediening van de computer en de verzorging van de uitslagen.
Al deze vrijwilligers ontvingen een hartelijk applaus van de vergadering voor hun inzet.
12. Status beschikbaarheid van De Tapperij
Antoon en André hebben een gesprek gehad met Mari en Kitty Coppens over de beschikbaarheid van De Tapperij. Mari en Kitty hebben hierbij gemeld dat De Tapperij is verkocht aan een projectontwikkelaar. Natuurlijk is het doorgaan van deze transactie afhankelijk van een aantal nog in te vullen voorwaarden (vergunningen etc). Naar
verwachting gaat het nog zeker een jaar duren voordat alle voorwaarden zijn ingevuld en er gestart kan worden met de sloop en de nieuwbouw van appartementen.
Tot die tijd kunnen verenigingen van De Tapperij gebruik blijven maken.
Wel gaat wij als bestuur ons oriënteren op een voor ons geschikte locatie in de toekomst.
13. Rondvraag
• Mien de Koning vraagt of in de winter de verwarming aan kan; liefst zonder de deuren open ? Antwoord van Kitty: ja dat kan; we hoeven geen kou te lijden.. Een verplichte ventilatie is echter noodzakelijk; er moet luchtdoorstroming zijn. Misschien toch maar een (extra) trui ??
• Christine bedankt het bestuur voor de ontvangen attenties tijdens de afgelopen coronaperiode. Zij vond dit geweldig.
• Fons van de Linden vraagt of wij “iets doen” om nieuwe leden te werven ? Antoon antwoordt dat wij vanaf volgende week de start van de bridge-competitie willen melden in de MooiLaarbeek krant.
Fons geeft aan dat hiermee geen nieuwe leden binnenkomen; dit zou beter gaan met een opleidings- of begeleidingstraject. Uit dit soort traject in De Huiskamer zijn 14 nieuwe leden gestart bij de Maandagavond bridgeclub. José van Veghel stelt voor om in een klein groepje te bespreken hoe dit binnen onze club vorm gegeven kan worden.
Antoon antwoord hiervoor zeer binnenkort een afzonderlijke bijeenkomst te gaan houden met enkele mensen uit onze vereniging om een opleiding / begeleidingstraject te gaan organiseren.
Verder meldt Fons dat hij over 2 weken weer een aantal specifieke bridgesituaties wil gaan verduidelijken. Belangstellende leden kunnen zich op woensdag rond 19:00 uur bij Fons in het café van De Tapperij melden.
13. Sluiting
Voorzitter Antoon dankt de aanwezigen voor aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.