Verslag jaarvergadering

1. Opening / welkomstwoord. Voorzitter Antoon Nooijen opent de vergadering, en heet iedereen van harte welkom. Bestuurslid Greet Renders niet aanwezig. Hij is blij met de grote opkomst op deze algemene Ledenvergadering van vanavond: er zijn bijna 60 leden zijn aanwezig.

2. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken. Mededelingen: • Antoon deelt mede dat afgelopen zondag 1 september ons lid Mevr. Lien Spierings is overleden. Een rouwkaart wordt z.s.m. rondgestuurd. Ter herdenking van haar wordt een minuut stilte in acht genomen. • Het competitieschema voor het nieuwe seizoen wordt besproken en toegelicht.

3. Notulen jaarvergadering woensdag 5 september 2018. De notulen van de jaarvergadering van 5 september 2018 worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

4. Ledenbestand. Secretaris André de Koning geeft aan dat het ledenaantal momenteel ruim 90 leden bedraagt. Van enkele leden is nog niet duidelijk is of deze doorgaan in het nieuwe seizoen. Ook is nog niet alle informatie van enkele nieuwe leden bekend. Over enkele weken zal de actuele Ledenlijst aan alle leden worden verzonden.

5. Jaarverslag seizoen 2018/2019. De leden hebben het jaarverslag van onze secretaris met de uitnodiging voor deze vergadering ontvangen. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

6. Financieel verslag 2018/2019. Ook dit financieel verslag hebben de leden als bijlage bij de uitnodiging ontvangen. Hieruit blijkt dat we financieel gezond zijn. Met dank aan onze penningmeester Antoinnette Jacobs wordt dit verslag, na correctie van een klein foutje, vastgesteld.

7. Verslag van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie (Bernadette Looijen en Mia Smits) heeft de financiële administratie gecontroleerd. Bernadette meldt dat er is gecontroleerd en dat de administratie er prima uitziet.

8. Benoeming lid kascontrolecommissie. De leden van deze commissie worden voor twee jaren benoemd. Bernadette Looijen en Mia Smits blijven ook komend seizoen aan als commissielid.

9. Begroting inkomsten en uitgaven verenigingsjaar 2019/2020. De vergadering gaat akkoord met deze begroting voor het seizoen 2019/2020.

10. Vaststelling contributie seizoen 2019/2020. Het voorstel van het bestuur, de contributie voor het verenigingsjaar 2019/2020
ongewijzigd vast te stellen op € 30,00 wordt aangenomen. Aan de leden wordt verzocht dit bedrag binnenkort over te maken en hierbij vooral ook hierbij de voornaam te vermelden.

11. Bestuursverkiezing. Onze secretaris André de Koning en bestuurslid Jan van den Eijnde zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zicht geen andere kandidaten gemeld. Zonder te stemmen en met applaus worden André en Jan voor de periode van 3 jaar herkozen.

12. Dankbetuiging aan onze vrijwilligers. Alle vrijwilligers werden door de vergadering bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar. Dankzij deze vrijwilligers verlopen onze bridge avonden gezellig en vooral ook soepel door de zeer goede organisatie. Onderstaande vrijwilligers worden achtereenvolgens door de voorzitter en zijn secondanten Antoinette, Jan en André gehuldigd met een mooie bos bloemen of een flesje wijn:

• Thera de Koning voor de wekelijkse indeling van de wedstrijden en vooral ook voor de verwerking van de allerlaatste wijzigingen bij afmelden;
• Thera de Koning en Antoinette Jacobs voor bediening van de computer;
• Diny Biemans voor haar vele organisatorische werk voor de bridgemiddagen op de dinsdagmiddagen;
• Annie van der Aa voor de materiaalverzorging;
• Ton Jacobs voor de wedstrijdleiding;
• Jeu Swinkels voor de vervanging bij afwezigheid van Ton;
• Angela Willemsen en Ton Jacobs voor het wekelijks arbitreren;
• Kitty werd bedankt met een bloemetje voor de correcte verzorging van onze locatie bij de bridgemiddagen en -avonden; al deze vrijwillegers ontvingen een hartelijk applaus van de vergadering voor hun inzet.

13. Huldiging der kampioenen van het afgelopen seizoen 2018 / 2019.
• Bridgekampioen in de A-lijn is het koppel Jan en José van Veghel.
• Bridgekampioen in de B-lijn is het koppel Truus Klomp Bueters en Greet Renders.
• Jan van Veghel is onze Slem kampioen van het afgelopen seizoen.
Betreffende spelers werden onder applaus gehuldigd door Jan, Antoinette en André. De kampioenen ontvingen een mooie bos bloemen of een fles wijn.

14. Rondvraag.
• Sjef van de Vorst vraagt om applaus voor het bestuur. Hij zou het bestuur ook willen waarderen met een etentje. Na discussie wordt geconcludeerd dat dit, met alle goede bedoelingen, geen goed idee is. Verder vraagt Sjef of er ingeval van een calamiteit mensen zijn die kunnen reanimeren. Er blijkt bij onze club een voldoende aantal leden aanwezig te zijn die kunnen reanimeren.
• Wilma van Duppen vraagt naar de aanwezigheid van AED apparatuur. Een AED blijkt in de nabije omgeving van de Tapperij beschikbaar te zijn.

15. Sluiting. Voorzitter Antoon sluit de vergadering. Hij bedankt iedereen voor aanwezigheid en voor de prettige sfeer waarin we binnen onze club met elkaar omgaan.