Agenda jaarvergadering

Agenda voor deze jaarvergadering:

01. Opening / welkomstwoord.
02. Ingekomen stukken en mededelingen.
o.a. Competitie schema 2021 / 2022.
03. Notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar, 5 september 2021. 
04. Ledenbestand; het actuele ledenbestand. 
05. Jaarverslag seizoen 2021/2022. 
06. Financieel verslag 2021/2022 (penningmeester). 
07. Verslag van de kascontrolecommissie Helma Goyen en Mia Smits.
08. Benoeming leden kascontrolecommissie.
09. Prognose/begroting/geplande uitgaven voor het nieuwe seizoen 2022/2023. 
10. Vaststelling contributie seizoen 2022/2023. 
11. Bestuursverkiezing;
aftredend en NIET herkiesbaar onze penningmeester Antoinnette Jacobs.
Aftredend en WEL herkiesbaar zijn André de Koning en Jan van den Eijnde. Leden die zich voor één van de bestuursfuncties verkiesbaar willen stellen kunnen zich tot vóór aanvang van de jaarvergadering aanmelden.
12. Dankbetuiging aan onze vrijwilligers.
13. Status beschikbaarheid van onze bridgelocatie De Tapperij.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.