Agenda jaarvergadering

Agenda voor deze jaarvergadering:

01. Opening / welkomstwoord.
02. Ingekomen stukken en mededelingen.
o.a. Competitie schema 2023 / 2024. Zie bijlage 1.
Gang van zaken m.b.t. onze nieuwe bridgelocatie
03. Notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar, 14-9- 2022. Bijlage 2.
04. Ledenbestand; het actuele ledenbestand. Bijlage 3.
05. Jaarverslag seizoen 2022/2023. Bijlage 4.
06. Financieel verslag 2022/2023 (penningmeester). Bijlage 5.
07. Verslag van de kascontrolecommissie Mia Smits en Wilma van Duppen.
08. Benoeming leden kascontrolecommissie.
09. Prognose/begroting/geplande uitgaven voor het nieuwe seizoen 2023/2024. Bijlage 6.
10. Vaststelling contributie seizoen 2023/2024. Bijlage 7.
11. Bestuursverkiezing; aftredend en NIET herkiesbaar bestuurslid Greet Renders.
Aftredend en WEL herkiesbaar is Joop de Greef. Leden die zich voor een bestuursfunctie
verkiesbaar willen stellen kunnen zich tot vóór aanvang van de jaarvergadering aanmelden.
12. Dankbetuiging aan onze vrijwilligers.
13. Huldiging van de kampioenen van het afgelopen seizoen 2022 / 2023
14. Rondvraag.
15. Sluiting