Reglementen

Competitiereglement Bridgeclub ’t Koppeltje in Beek en Donk
Een paar bestaat uit twee spelers. Als spelers kunnen aan de parencompetitie deelnemen, ereleden, clubleden en ondersteunende leden.
De indeling van de paren in de verschillende klassen geschiedt door de wedstrijdleider, waarbij rekening moet worden gehouden met de resultaten van de vorige parencompetitie. In voorkomende gevallen kan de wedstrijdleider een gelijkmatige verdeling van de lijnen maken.
Indien een speler van een paar verhinderd is zorgt de ander zelf voor een invaller. Hij of zij dient dit voor aanvang van de wedstrijd te melden, indien mogelijk vóór 10.00 uur op de speeldag.
Indien een paar afwezig is dient dit uiterlijk vóór 10.00 uur op de speeldag bij de computerbeheerder te worden gemeld. Indien men niet volgens de regels afgemeld heeft wordt een score van 0% toegekend voor die zitting.
Een speler die met een ander dan zijn eigen partner speelt krijgt voor die zitting het behaalde percentage met een maximum van 55% en een minimum van 45%.
Een paar dat voor een zitting is verhinderd krijgt bij de 1e verhindering zijn eigen gemiddelde score, bij de 2e verhindering in dezelfde competitieronde zijn eigen gemiddelde score, echter met een maximum van 45%.
Bij langdurige afwezigheid van een der spelers van een paar, om gegronde reden (bijv. ziekte), kan het bestuur toestemming geven om aaneengesloten met één en dezelfde invaller verder te spelen. Met deze speler (sub-lid) kan men promoveren c.q. degraderen. Indien men geen vaste invaller heeft beslist het bestuur.
Een bridgepaar kan, mits vooraf doorgegeven aan de computerbeheerder, éénmaal per jaar een competitieronde buiten mededinging meespelen.
Een paar degradeert indien het meer dan twee zittingen in één competitieronde niet samen heeft gespeeld, met uitzondering van het bepaalde in art. 7 en 8.
Er wordt gespeeld in twee klassen en wel klasse A en B.
In klasse A is het alerteren verplicht.
De wedstrijdleider bepaalt volgens welk schema zal worden gespeeld, het aantal zittingen en het aantal borden per zitting.
De paren die op een van de laatste drie plaatsen in de A-klasse eindigen, degraderen naar de B-klasse. Bij gelijk eindigen beslist het onderlinge resultaat.
De paren die op een van de eerste drie plaatsen in de B-klasse eindigen, promoveren naar de A-klasse. Bij gelijk eindigen beslist het onderlinge resultaat.
Indien in een klasse een plaats vrij komt doordat een paar, dat niet tot de degradanten behoort, uit die klasse verdwijnt wordt deze plaats opgevuld door het paar dat als vijfde is geëindigd in de direct daaronder liggende klasse.
Een speler die met een andere partner gaat spelen moet in de klasse van de laagst geplaatste speler beginnen. Nieuwe leden moeten als regel in de laagste klasse beginnen. Het bestuur kan hierover anders beslissen.
Het aantal borden (spellen) dat in een competitieronde wordt gespeeld bedraagt ten
minste 100.
a. Voor het spelen van een reglementair niet goed bord, wat niet te herstellen is, wordt aan beide paren het percentage toegekend zoals vermeld in ‘Spelregels voor Wedstrijdbridge’ van de Nederlandse Bridgebond.
b. Indien een bord niet meer bespeelbaar is kan de wedstrijdleider een sanctie opleggen aan de paren die hier verantwoordelijk voor zijn.
Protesten worden behandeld door de technische commissie. In geval van onenigheid beslist het bestuur.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Indien zulks voor de goede gang van zaken noodzakelijk is, kan de wedstrijdleider een voorlopige beslissing nemen.
Het normale speeltempo tijdens een wedstrijd is 4 spellen per half uur, exclusief de wisseltijd. De wedstrijdleider kan een langere tijd per spel beschikbaar stellen.
Na elke ronde wordt op het sein van de wedstrijdleider gewisseld, volgens de regels van het toegepaste wedstrijdschema. De wedstrijdleider kan, indien noodzakelijk, enige tijd aan een ronde toevoegen.
De wedstrijdleider zorgt er voor dat de uitslag van de zitting zo spoedig mogelijk aan de deelnemers wordt bekendgemaakt. Spelers hebben recht op inzage van het scoremateriaal en de persoonlijke scorebriefjes en kunnen bij gebleken onjuistheden tot een half uur na deze bekendmaking, na afstemming met de betreffende tegenstander, verbetering van de uitslag verlangen.