Huishoudelijkreglement concept

BRIDGECLUB ’t KOPPELTJE BEEK EN DONK
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
CONCEPT November 2023
Het bestuur
Artikel 01
Het bestuur bestaat uit maximaal 5 personen:
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester
4. Lid
5. Lid
Artikel 02
De bestuursleden worden gekozen op een algemene ledenvergadering voor een
periode van drie achtereenvolgende jaren. Het aftreden geschiedt volgens een
vastgesteld rooster van 1 – 2 – 2. De voorzitter treedt alleen af, de secretaris samen
met een ander bestuurslid en ook de penningmeester treedt altijd samen met een
ander bestuurslid af. Aftredende bestuursleden zijn, indien gewenst, weer
herkiesbaar.
Artikel 03
Kandidaten voor het bestuur kunnen gesteld worden door:
a. het bestuur;
b. de leden, zoals vermeld in artikel 4.
Artikel 04
De naam van de bestuurskandidaat die door de leden wordt voorgesteld kan tot het
tijdstip van aanvang van de vergadering waarop de verkiezing plaatsvindt worden
ingediend bij de secretaris. Door het bestuur kunnen staande de vergadering nog
kandidaten worden gesteld.
Artikel 05
Bij tijdelijke afwezigheid van een bestuurslid wordt diens functie door een ander
bestuurslid waargenomen. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid kan het
bestuur een tijdelijke vervanger benoemen. Op de rooster van aftreden neemt deze
de plaats in van het afgetreden bestuurslid.
Artikel 06
Ter uitvoering van zijn algemene bestuurstaak is het bestuur belast met:
a. het toezicht op de naleving van alle vastgestelde en verbindend verklaarde
voorschriften;
b. Het toezicht en het beheer der gelden en materialen.
Artikel 07
Van bestuursleden wordt verwacht alle vergaderingen bij te wonen. Bij verhindering
geven zij hiervan tijdig bericht aan de secretaris of voorzitter.
Artikel 08
De voorzitter oefent toezicht uit op naleving van het bepaalde in voorschriften en
bepalingen.
Hij leidt de vergaderingen en stelt daarvoor in overleg met het bestuur de agenda
vast. Hij heeft het recht de agenda te wijzigen. Wanneer hij meent dat de vergadering
voldoende is ingelicht sluit hij de discussie.
Artikel 09
Een besluit in een bestuursvergadering waarover gestemd wordt is aangenomen
indien hierover een absolute meerderheid is verkregen. Bij het staken van de
stemmen beslist de voorzitter.
Artikel 10
De secretaris verzorgt de notulen van de algemene ledenvergaderingen en van de
bestuursvergaderingen. Hij beheert het archief van de vereniging. Hij voert, in
overleg met het bestuur, de correspondentie uit naam van de vereniging. Hij
ondertekent alle correspondentie van het bestuur. In de algemene ledenvergadering
brengt hij verslag uit over het afgelopen jaar. Hij zorgt voor de bekendmakingen die
het reglement voorschrijft, alsmede die welke het bestuur nodig acht.
Hij houdt de ledenlijst bij en geeft alle veranderingen onmiddellijk door aan de
penningmeester.
Artikel 11
De penningmeester beheert de gelden der vereniging en is voor dit beheer
verantwoordelijk. Hij zorgt voor het innen van alle gelden, welke aan de vereniging
toekomen en houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven op de wijze
door het bestuur bepaald. Hij geeft rekening en verantwoording aan de algemene
ledenvergadering en brengt in die vergadering verslag uit omtrent de financiële
toestand van de vereniging. Hij dient tevens op de vergadering een begroting in voor
het nieuwe verenigingsjaar, welke indien nodig in de vergadering in stemming wordt
gebracht. De leden betalen via de bank, in principe aan het begin van het nieuwe
seizoen, de contributie.
Artikel 12
Een door het bestuur aangezocht lid wordt belast met de wedstrijdleiding en de zorg
voor het materiaal van de vereniging. De leden zijn verplicht zich aan zijn arbitrage te
onderwerpen.
Artikel 13
Een bestuurslid kan op de algemene of bijzondere vergadering op grond van
onwaardig gedrag of wanbeheer uit zijn functie worden ontzet, nadat door een
commissie uit de leden na onderzoek aan de algemene of bijzondere vergadering
ongunstig advies is uitgebracht.
Artikel 14
Men houdt op bestuurslid te zijn door:
1. opzegging door het bestuurslid;
2. het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
3. ontheffing uit zijn / haar functie door de ledenvergadering.
Artikel 15
De vereniging kent de volgende commissies:
1. De Technische Commissie;
2. De kascommissie;
3. Een commissie met een bijzondere taak. Deze kan worden aangesteld door
het bestuur of door een besluit van de ledenvergadering.
Artikel 16
De kascommissie bestaat uit twee leden en wordt benoemd in de algemene
vergadering. Zij is belast met het controleren van de administratie en de financiën
van de penningmeester en brengt in de jaarvergadering hiervan verslag uit.
Artikel 17
Het bestuur heeft het recht commissies te benoemen met uitzondering van de
kascommissie. Voor de andere commissies worden door het bestuur in overleg
richtlijnen meegegeven.
Artikel 18
HET SPELEN
De bridgewedstrijden worden gehouden op dinsdagmiddag en woensdagavond.
Leden die niet aanwezig kunnen zijn dienen dit tijdig te melden aan de
wedstrijdcoördinator. In overleg met de wedstrijdcoördinator kan bij afwezigheid
desgewenst zelf voor vervanging worden gezorgd.
Artikel 19
DE CLUBCOMPETITIE
Wanneer in competitieverband wordt gespeeld zijn de leden verdeeld in twee of drie
lijnen t.w. A. B. en/of C. Indien door onvoldoende deelname splitsing in drie lijnen
onmogelijk is, door de wedstrijdleider te beslissen, zal gespeeld worden in een of
twee lijnen. Nieuwe leden starten altijd in de laagste lijn.
Een competitieronde bestaat uit vijf speelavonden. Na elke competitieronde
promoveren de drie hoogstgeplaatste paren uit de B en/of C lijn en degraderen de
drie laagst geplaatste paren uit A en/of B lijn.
Voor verdere regelgeving tijdens het bridgen wordt verwezen naar het
wedstrijdreglement.
Artikel 20
INVALLEN
Het toekennen van scores bij afwezigheid van een paar of het spelen met een
andere partner wordt in een afzonderlijke regeling geregeld.
Artikel 21
NIEUWE LEDEN
De naam van een nieuw lid moet door het bestuur bekend gemaakt worden. Binnen
twee weken kan er bij het bestuur een bezwaarschrift worden ingediend
Artikel 22
Vergaderingen worden door het bestuur belegd :
a. periodiek;
b. op verzoek van de voorzitter;
c. op verzoek van de meerderheid van het bestuur.
Zo mogelijk worden de bestuursleden minstens 7 dagen tevoren ter vergadering
opgeroepen. De bestuursvergadering is geldig indien de meerderheid van het
bestuur aanwezig is.
Artikel 23
Tot het wijzigen van dit huishoudelijk reglement kan slechts beslist worden door een
besluit van de algemene ledenvergadering met een meerderheid van 2/3 van de
uitgebrachte stemmen.
Artikel 24
Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.