Verslag jaarvergadering

September 2018 Blad 1 André de Koning
Secretariaat: Beatrixlaan 3, 5735CX Aarle-Rixtel, Telefoon 0492 – 382118

e-mail: a.de.koning@onsbrabantnet.nl 

website: www.bc-koppeltje.nl

1. Opening / welkomstwoord. Voorzitter Antoon Nooijen opent de vergadering, en heet iedereen van harte welkom. Hij is blij met de grote opkomst op deze algemene Ledenvergadering van vanavond; ruim 60 leden zijn aanwezig.

2. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken. Mededelingen:  Het competitieschema wordt besproken en toegelicht.  Antoon heeft contact gehad met Michiel van den Eijnde die reeds lange tijd vanwege ziekte afwezig is. Michiel heeft aangegeven nog drie maanden te moeten revalideren. Hij verwacht dat hij daarna (met zijn bridgepartner Ria van Heugten) weer bij onze club komt bridgen.

3. Informatie over de recente samenvoeging van onze club met bridgeclub ’t Bedonkske. Afgelopen zomer is onze club benaderd door de bestuursleden Diny Biemans en Cor Verschuuren van bridgeclub ’t Bedonkske. Deze club organiseert iedere dinsdagmiddag een bridgemiddag, ook bij De Tapperij. Omdat men niet beschikt over een computer met een bridgeprogramma is het voor deze club lastig om deze middagen zelfstandig te bijven organiseren. Ook bestuurlijk heeft men te weinig continuïteit. Vandaar dus de vraag om samenwerking met ’t Koppeltje. In goed overleg is besloten dat de leden van ’t Bedonkske overgaan naar ’t Koppeltje. Hierdoor heeft men ook op dinsdagmiddag de beschikking over de benodigde spullen en is er ook bestuurlijk continuïteit. De verdere consequenties van deze overname zijn:  De naam Bedonkske verdwijnt.  Alle leden van ’t Koppeltje kunnen ook bridgen op dinsdagmiddag (vrije inloop bridge; er is dus geen competitie).  Ook niet leden kunnen, incidenteel als kennismaking met de dinsdagmiddagbridge, blijven binnenlopen.  Alle leden van ’t Koppeltje kunnen op woensdagavond bridgen en meedoen met de competitie (incidenteel kan dat voor iedereen altijd als gastspeler; dit dan wel tijdig vooraf doorgeven aan Thera de Koning).

4. Notulen jaarvergadering woensdag 13 september 2017. De notulen van de jaarvergadering van 13 september 2017 worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

5. Ledenbestand. Secretaris André de Koning geeft aan dat het ledenaantal momenteel schommelt rond de 85 leden. Omdat het nog niet duidelijk is welke personen overkomen vanuit ’t Bedonkske is het ledenaantal nog niet stabiel. Over enkele weken zal de actuele Ledenlijst aan alle leden worden verzonden.

6. Jaarverslag seizoen 2017/2018. De leden hebben het jaarverslag van onze secretaris met de uitnodiging voor deze vergadering ontvangen. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

7. Financieel verslag 2017/2018. Ook dit financieel verslag hebben de leden bij de uitnodiging ontvangen. Hieruit blijkt dat we financieel ‘erg gezond zijn’. Met dank aan onze penningmeester Antoinnette Jacobs wordt dit verslag ongewijzigd vastgesteld.

8. Verslag van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie (Helma Goyen en José van Veghel) heeft de financiële administratie gecontroleerd. José geeft aan dat er is gecontroleerd en dat de administratie er prima uitziet.

9. Benoeming lid kascontrolecommissie. De leden van deze commissie worden voor twee jaren benoemd. Helma Goyen is aftredend. Bernadette Looijen meldt zich aan als nieuw lid van deze commissie. José van Veghel blijft aan als commissielid.

10. Prognose inkomsten en uitgaven verenigingsjaar 2017/2018. De vergadering gaat akkoord met deze begroting voor het seizoen 2018/2019.

11. Vaststelling contributie seizoen 2018/2019. Het voorstel van het bestuur, de contributie voor het verenigingsjaar 2018/2019 ongewijzigd vast te stellen op € 30,00 wordt aangenomen.. Aan de leden wordt verzocht dit bedrag binnenkort over te maken en hierbij vooral ook de voornaam te vermelden..

12. Bestuursverkiezing. Onze voorzitter Antoon Nooijen is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zicht geen andere kandidaten gemeld. Zonder te stemmen en met applaus wordt Antoon voor de periode van 3 jaar herkozen als voorzitter van onze club.

13. Informatie over de nieuwe AVG privacy wetgeving / werkwijze binnen onze club. Door Antoon en André worden de rondgestuurde documenten over dit privacyonderwerp toegelicht. Het komt er op neer dat wij als bridgeclub over beperkte informatie beschikken van onze leden. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend voor het kunnen functioneren van onze vereniging. Mochten er binnen onze club foto’s worden gemaakt en extern worden gepubliceerd, dan vragen wij hiervoor toestemming aan betreffende leden. Door de vergadering wordt deze AVG werkwijze binnen onze club goedgekeurd.

14. Dankbetuiging aan onze vrijwilligers. Alle vrijwilligers werden door de vergadering bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar. Dankzij deze vrijwilligers verlopen onze bridge avonden gezellig en vooral ook soepel door de zeer goede organisatie. De volgende vrijwilligers worden achtereenvolgens door de voorzitter, en zijn secondanten Greet Renders en Jan van den Eijnde, gehuldigd met een mooie bos bloemen of een flesje wijn.

Thera de Koning voor de wekelijkse indeling van de wedstrijden en ook voor de verwerking van de allerlaatste wijzigingen bij afmelden; 
Thera de Koning en Antoinette Jacobs voor bediening van de computer; 
Annie van der Aa voor de materiaalverzorging; 
Ton Jacobs voor de wedstrijdleiding; 
Jeu Swinkels voor de vervanging bij afwezigheid van Ton; 
Angela Willemsen en Ton Jacobs voor het wekelijks arbitreren. 
Kitty werd bedankt met een bloemetje voor de correcte verzorging van onze locatie bij de bridgeavonden.
Al deze personen ontvingen een hartelijk applaus van de vergadering voor hun inzet.

15. Huldiging der kampioenen van het afgelopen seizoen 2017 / 2018.

 Bridgekampioen in de A-lijn is het koppel Annie van der Aa en Thera de Koning.
 Bridgekampioen in de B-lijn is het koppel Fia Slegers en Huub Giessen 
     Angela Willemsen is onze Slem kampioen van het afgelopen seizoen.

Betreffende spelers werden onder applaus gehuldigd door Greet en Jan en ontvingen een mooie bos bloemen of een fles wijn.

16. Rondvraag. Antoon constateert dat er geen vragen zijn voor deze rondvraag. Hij bedankt nogmaals alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en vooral ook voor prettige sfeer waarin wij binnen onze club met elkaar omgaan.