Verslag jaarvergadering

 

Verslag jaarvergadering bridgeclub `t Koppeltje van 13 september 2017
Secretariaat: Beatrixlaan 3, 5735CX Aarle-Rixtel, Telefoon 0492 – 382118
e-mail: a.de.koning@onsbrabantnet.nl   website: www.bc-koppeltje.nl

Opening / welkomstwoord.
Voorzitter Antoon Nooijen opent de vergadering, en heet iedereen van harte welkom.
Allereerst wordt het in juni overleden lid Mia Janssen herdacht met een moment van stilte. Vervolgens een bijzonder woord van welkom gericht aan Ton Dankbaar.

Ledenbestand.
Het aantal leden van bridgeclub ‘t Koppeltje per 1 september is 65. Gevraagd wordt om wijzigingen door te geven aan het secretariaat.

Ingekomen stukken en mededelingen.
De vergaderstukken zijn aan de leden die over e-mail beschikken al eerder per mail toegezonden. De leden die niet over e-mail beschikken hebben de stukken op papier ontvangen.
Enkele leden van onze bridgeclub gaan bij gebleken belangstelling een bridgecursus verzorgen voor KBO-leden. In het Beek en Donkse KBO-blad zal aan dit onderwerp aandacht worden besteed.

In de MooiLaarbeek krant van afgelopen week is in een klein artikel aandacht besteed aan onze club. In dit artikel is o.a. aangegeven dat nieuwe leden welkom zijn in onze club. Verder kunnen belangstellenden die bridgen willen leren zich melden bij onze secretaris André de Koning

Notulen jaarvergadering woensdag 31 augustus 2016.
De notulen van de jaarvergadering van 31 augustus 2016 worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

Jaarverslag seizoen 2016/2017.
De leden hebben het jaarverslag van onze secretaris met de uitnodiging voor deze vergadering ontvangen. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

Financieel verslag 2016/2017.
Ook dit financieel verslag hebben de leden bij de uitnodiging ontvangen. Met dank aan onze penningmeester wordt dit verslag ongewijzigd vastgesteld.

Verslag van de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie (Helma Goyen en José van Veghel) heeft de financiële administratie gecontroleerd. José geeft aan dat er steekproefsgewijs is gecontroleerd en dat de administratie er keurig uitziet. 

Benoeming lid kascontrolecommissie.
De leden van deze commissie worden voor twee jaren benoemd. Helma Goyen is aftredend.
Bernadette Looijen meldt zich aan als nieuw lid van deze commissie. José van Veghel blijft aan als commissielid.

Prognose inkomsten en uitgaven verenigingsjaar 2017/2018.
De vergadering gaat akkoord met deze begroting voor het seizoen 2017/2018.

Vaststelling contributie seizoen 2017/2018.
Het voorstel van het bestuur, de contributie voor het verenigingsjaar 2017/2018
ongewijzigd vast te stellen op € 30,00 wordt aangenomen..

Bestuursverkiezing.
De bestuursleden Antoinnette Jacobs (penningmeester) en Greet Renders zijn beiden aftredend en herkiesbaar.
Zonder te stemmen en met applaus worden beiden herkozen.

Dankbetuiging aan onze vrijwilligers.
Alle vrijwilligers werden door de vergadering  bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.  Dankzij deze vrijwilligers verlopen onze bridgeavonden gezellig en vooral ook soepel door de zeer goede organisatie. De volgende vrijwilligers worden achtereenvolgens door de voorzitter gehuldigd:

 • Ton Jacobs voor de wedstrijdleiding;
 • Jeu Swinkels voor de vervanging bij afwezigheid van Ton;
 • Thera de Koning voor de wekelijkse indeling en wijzigingen bij afmelden;
 • Thera de Koning en Antoinette Jacobs voor bediening van de computer;
 • Annie van der Aa voor de materiaalverzorging;
 • Helma Goyen, Angela Willemsen en Ton Jacobs voor het wekelijks arbitreren.
 • Helma Goyen stopt met arbitreren en stapt tevens uit de technische commissie. Als dank voor haar jarenlange inzet werd haar een bloemetje aangeboden.
 • Ook Cor Verschuuren die tot vorig jaar als arbiter is opgetreden, wordt alsnog in de huldiging betrokken.
 • Kitty werd bedankt met een bloemetje voor de correcte verzorging van onze locatie bij de bridgeavonden.

Al deze personen ontvingen een hartelijk applaus van de vergadering voor hun inzet.

Huldiging van erelid Ton Dankbaar.
Na een jarenlang lidmaatschap van onze vereniging heeft Ton Dankbaar voor de start van het nieuwe seizoen te kennen gegeven te willen stoppen met het lidmaatschap van onze vereniging. Ruim 30 jaar is Ton lid geweest van onze club en is hij wekelijks vanuit Eindhoven naar Beek en Donk komen rijden.  In deze periode is Ton 27 jaar penningmeester van onze club geweest.

Door onze voorzitter wordt aan Ton een oorkonde uitgereikt en wordt Ton benoemd tot erelid van onze vereniging. Tevens krijgt Ton een bos bloemen en enkele flessen wijn aangeboden.  Ondanks het feit dat Ton formeel geen lid meer is van onze vereniging blijft hij te allen tijde welkom bij alle club activiteiten.

Ton was erg blij met deze voor hem onverwachte huldiging . Zijn reactie op de mooie woorden en de cadeaus van onze voorzitter : “Dankbaar is dankbaar”.

Huldiging der kampioenen van het afgelopen seizoen 2016 / 2017.

 • Het bergklassement, de beste slemspeler(s), is afgelopen seizoen gewonnen door Jan van Veghel.
 • Bridgekampioen in de A-lijn is het koppel Jan en José van Veghel.
 • Bridgekampioen in de B-lijn is het koppel Jan van den Eijnde en Rie Rooijackers.

Betreffende spelers werden onder applaus gehuldigd en ontvingen een mooie bos bloemen.

Rondvraag.

 • Cor Verschuuren had “in de krant” gelezen dat er in Aarle-Rixtel een bridge-cursus wordt georganiseerd en dat eventuele nieuwe leden verdeeld gaan worden onder de diverse bridgeclubs. De voorzitter verduidelijkt wat er afgelopen maanden is besproken en dat wij als bridgeclub ’t Koppeltje geen gebruik maken van deze mogelijkheid.
 • Truus Klomp-Bueters vraagt of er een opvolger is voor de afgetreden arbiter Helma Goyen. De voorzitter antwoordt dat er voorlopig (nog) geen vervanger beschikbaar is.; we hebben momenteel binnen onze club nog altijd 2 arbiters. Geïnteresseerden krijgen binnen niet al te lange tijd de mogelijkheid een arbiterscursus te volgen via internet.
 • Cor van den Eijnde vraagt waarom vorige week (6 september) een start is gemaakt van de competitie maar pas vandaag (de 13e) de jaarvergadering wordt gehouden ? Antwoord van de voorzitter: in principe doen / willen wij dat ook. Omdat vorige week niet alle bestuursleden beschikbaar waren hebben we er deze keer voor gekozen om deze vergadering een week op te schuiven.

Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.

Tot slot wordt door de vergadering geapplaudisseerd als dank en waardering voor de        inzet van het bestuur van ’t Koppeltje.