Agenda

Geachte clubleden,
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op
Woensdag 1 september 2018 in ons clubhuis Zaal De Tapperij, Kerkstraat 22, 5741 GL Beek en Donk
De aanvang van deze avond is 18:00 uur (zes uur). 

Agenda voor deze vergadering:

01. Opening / welkomstwoord.
02. Ingekomen stukken en mededelingen.
03. Informatie over de recente samenvoeging van onze club met bridgeclub ’t Bedonkske.
04. Notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar, 13 september 2017.
05. Ledenbestand
06. Jaarverslag seizoen 2017/2018.
07. Financieel verslag 2017/2018
08. Verslag van de kascontrolecommissie Helma Goyen en José van Veghel.
09. Benoeming leden kascontrolecommissie.
10. Prognose/begroting/geplande uitgaven voor het nieuwe seizoen 2018/2019.
11. Vaststelling contributie seizoen 2018/2019.
12. Bestuursverkiezing; aftredend en hierkiesbaar is onze voorzitter Antoon Nooijen.
13. Informatie m.b.t. de nieuwe AVG privacy wetgeving / werkwijze binnen onze club.
14. Dankbetuiging aan onze vrijwilligers.
15. Huldiging van de kampioenen van afgelopen seizoen 2017 / 2018.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.