Agenda

Geachte clubleden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op Woensdag 4 september 2019 in ons clubhuis Zaal De Tapperij, Kerkstraat 22, 5741 GL Beek en Donk
De aanvang van deze avond is 18:00 uur (zes uur). Wij beginnen deze avond met een door de club aangeboden koffietafel.

In verband met de planning het dringende verzoek aan iedereen om, indien je niet aanwezig bent, je zo spoedig mogelijk (graag vóór 29 augustus) af te melden bij Thera de Koning, tel. 0492-462113 of email wmcdekoning@onsbrabantnet.nl. Afmelden kan ook bij een van onze bestuursleden.

Agenda voor deze jaarvergadering:

01. Opening / welkomstwoord.
02. Ingekomen stukken en mededelingen. Competitie schema 2019 / 2020. Zie bijlage 1.
03. Notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar, 5 september 2018. Bijlage 2.
04. Ledenbestand (dit overzicht wordt in de loop van september nagezonden). 05. Jaarverslag seizoen 2018/2019. Bijlage 3.
06. Financieel verslag 2018/2019 (penningmeester). Bijlage 4.
07. Verslag van de kascontrolecommissie Bernadette Looijen en José van Veghel.
08. Benoeming leden kascontrolecommissie.
09. Prognose/begroting/geplande uitgaven voor het nieuwe seizoen 2019/2020. Bijlage 5.
10. Vaststelling contributie seizoen 2019/2020. Bijlage 6.
11. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar zijn André de Koning en Jan van den Eijnde. Leden die zich voor één van deze bestuursfuncties verkiesbaar willen stellen kunnen zich tot vóór aanvang van de jaarvergadering aanmelden.
12. Dankbetuiging aan onze vrijwilligers.
13. Huldiging van de kampioenen van afgelopen seizoen 2018 / 2019.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Aansluitend vrij bridgen.

PS Alle bijlagen worden enkele dagen vóór de jaarvergadering per email verzonden.